Упутство ауторима


Сваки појединачни аутор (ако их је два или више) радова достављених редакцији часописа потребно је да потпише изјаву о свом доприносу раду, као и изјаву о (не)постојању конфликта интереса (Statement of conflicts of interest).
ВСП објављује радове само аутора који су претплаћени на часопис у години подношења рада за објављивање. Претплата је обавезна за сваког аутора/коаутора чији рад уђе у поступак рецензије.
Претплата за ВСП врши се преко: жиро рачуна бр. 840-19540845-28 – МО – Средства обједињене наплате ВМА (за Војносанитетски преглед), позив на број: 122742313338117. За претплату из иностранства, обратити се служби претплате на телефон: +381 11 3608 997. Годишња претплата: 5 000,00 динара за грађане Србије, 10 000,00 динара за установе из Србије и 150 € (у динарској противвредности на дан уплате) за претплатнике из иностранства. Копију уплатнице доставити на горњу адресу.
Аутори и коаутори, који благовремено не доставе потребне изјаве и копију уплатнице за претплату на часопис биће брисани из рада пре ONLINE FIRST објаве, и доделе DOI броја, без слања опомене.
 
Од 1. јануара 2012. ВСП прешао је на е-Ур – електронско уређивање часописа.
Сви корисници система: аутори, рецензенти и уредници морају бити регистровани са једнозначном имејл адресом. Регистрацију је могуће извршити на адресу:
 
Оба упутства могу се преузети у електронском облику са wеб адресе Војносанитетског прегледа:
РАДОВЕ ОБЈАВЉЕНЕ ONLINE FIRST МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ