Sonja Golubović, Tatjana Ilić, Boris Golubović, Milica Gajić, Zoran Gajić

Pojava simptoma depresivnosti kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom: studija preseka


Uvod/Cilj. Depresija, kao čest komorbiditet kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom (RA), može uticati na dijagnozu bolesti i odgovor na primenjeno lečenje. Zbog toga je cilj rada bio da se ispita učestalost simptoma depresivnosti kod bolesnika sa RA i međusobna povezanost između RA i depresije. Metode. Studija preseka obuhvatila je 69 bolesnika sa RA. Simptomi depresivnosti kod bolesnika sa RA procenjivani su korišćenjem Beck-ove skale za depresiju (Beck Depression Inventory –BDI), a aktivnost RA procenjivana je Indeksom aktivnosti bolesti (Disease Activity Score-28 for RA with erythrocyte sedimentation rate - DAS28-ESR) i Kliničkim indeksom aktivnosti bolesti (Clinical Disease Activity Index – CDAI). Rezultati. Simptomi depresivnosti različitog intenziteta zapaženi su kod 42% bolesnika, od kojih je najveći broj (23,2%) imao blage simptome depresivnosti. Utvrđena je pozitivna korelacija niskog stepena između BDI i DAS28-ESR (r = 0,39 p = 0,001), kao i između BDI i CDAI (r = 0,40 p = 0,001). Takođe, pokazano je da su mesto stanovanja (t = -2,14 p = 0,03) i status zaposlenja (t = -2,81 p = 0,00), koji su povezani sa simptomima depresivnosti, bili statistički značajno različiti unutar grupa ispitanika. Osim toga, životno doba bolesnika, mesto stanovanja i status zaposlenja su bili u pozitivnoj korelaciji sa stepenom aktivnosti bolesti. Zaključak. Simptomi depresivnosti kod bolesnika sa RA bili su povezani sa aktivnošću osnovne bolesti, statusom zaposlenja i mestom stanovanja. U cilju boljeg razumevanja depresije i RA, u budućim istraživanjima, neophodna je integracija reumatoloških službi i službi za mentalno zdravlje.


Преузмите пдф