Sonja Atanasievska, Dane Nenadić, Slaviša Stanković, Vesna Protić-Djokić, Elizabeta Ristanović

Bakterijska vaginoza – dijagnostičke dileme i implikacije


Uvod/Cilj. Bakterijska vaginoza (BV) je jedna od najčešćih vaginalnih disbioza, koja se karakteriše smanjenjem broja bakterija roda Lactobacillus spp. i povećanjem broja različitih anaerobnih bakterija [Gardnerella (G.) vaginalis, Atopobium (A.) vaginae, Prevotella spp, Mobiluncus spp, i dr]. S obzirom na to da BV može izazvati veliki broj ginekoloških i akušerskih komplikacija, važno je definisati tačne i pouzdane metode za njenu dijagnostiku. Cilj rada bio je da se uporede rezultati različitih dijagnostičkih metoda za detekciju BV kao što su Amsel-ovi, Nugent-ovi, Ison-ovi i Hay-ovi kriterijumi, kao i multipleks kvantitativni test real-time polymerase chain reaction (mkRT-PCR). Metode. Studijom je obuhvaćeno 235 uzoraka vaginalnih briseva pacijentkinja u reporoduktivnom periodu. Kao zlatni standard korišćeni su Nugent-ovi kriterijumi čiji su rezultati upoređeni sa Amsel-ovim, kriterijumima Ison-a i Hay-a, kao i mkRT-PCR testom, koji se bazira na detekciji i kvantifikaciji G. vaginalis, A. vaginae, Lactobacillus spp. i ukupnoj koncentraciji DNK prisutnih vrsta bakterija. Kappa koeficijent koriščen je kako bi se utvrdio stepen saglasnosti između korišćenih metoda. Rezultati. Analizom su utvrđeni sledeći stepeni saglasnosti: odličan između kriterijuma Ison/Hay-a i Nugent-a (kappa = 0,95), dobar između Amsel-ovih i Nugent-ovih kriterijuma (kappa = 0,78) i umeren izmedju kriterijuma Nugent-a i mkRT-PCR testa (kappa = 0,59). Ukupan stepen saglasnosti kriterijuma Ison/Hay-a, Amsel-a i mkRT-PCR testa sa Nugent-ovom metodom je iznosio 94,9%, 90,2% i 74%, redom. Nugent-ovom metodom otkriven je najveći broj intermedijarnih nalaza – 60 (25,2%). Najveći broj bolesnica sa BV detekovano je mkRT-PCR metodom, dok je Amsel-ovim kriterijumima utvrđen najveći broj normalnih nalaza. Zaključak. Najbolji izbor testa za dijagnostiku BV je mkRT-PCR, jer je efikasniji u diferenciranju bolesnica sa intermedijarnim nalazom. U poređenju sa Amsel-ovim i Nugent-ovim kriterijumima pomoću kojih se bolesnice razvrstavaju u 2 i 3 kategorije, mkRT-PCR metod prepoznaje i druga stanja vaginalne flore, koja su važna za tačnu dijagnostiku i primenu boljeg terapijskog pristupa u lečenju BV, kao i prevenciji njenih mogućih posledica.


Преузмите пдф