Shiva Shankar Gummaluri, Kaarthikeyan Gurumoorthy, Trinath Kishore Damera, Anusha Boddeda, Tejaswi Kodem, Sivaram Lekkala

Poređenje titanijumom-pripremljenog fibrina obogaćenog trombocitima sa i bez biljnog ekstrakta: histološka studija


Uvod/Cilj. Ubrizgavanje biljnog ekstrakta u koncentrat trombocita jedan je od novijih protokola lečenja, koji omogućava da koncentrat trombocita deluje kao sistem za kontinuiranu isporuku lekova. Analiza histoloških preseka titanijumom-pripremljenog fibrina obogaćenog trombocitima (titanium-prepared platelet-rich fibrin – T-PRF) u koji je ubrizgan biljni ekstrakt, mogla bi biti korisna za procenu izgleda (obrasca) i promena strukture T-PRF. Cilj rada bio je da se proceni izgled fibrinske mreže, celularnost i granično područje fibrina samog T-PRF i T-PRF u koji je ubrizgan biljni ekstrakt. Metode. Od 10 mL krvi svakog pacijenta pripremljeno je ukupno 40 histoloških pločica, 20 samo sa T-PRF i 20 sa T-PRF i dodatkom biljnog ekstrakta. Preparati su podeljeni na grupu T-PRF u koji je ubrizgan neem gel (testirana grupa) i grupu samog T-PRF (kontrolna grupa). Protokol pripreme napravljen je prema Bankroftovom priručniku prilagodjenom za svetlosnu mikroskopiju. Rezultati. Nije bilo statističke značajnosti među ispitivanim grupama (p = 0,172) u pogledu izgleda fibrinske mreže (gusto vs. rastresito). Pokazana je statistički značajna razlika u obrascima fibrinske mreže „pakovanje“ (p = 0,018) i „slojevitost“ (p = 0,028), a nije bilo statistički značajne razlike u obrascu „rasipanje“ (p = 0.749) među ispitivanim grupama. Vrednosti za parametre distribucija ćelija i celularnost nisu bile statistički značajno različite za obe grupe (p = 1.00, p = 0.3111, redom). Takođe, ni vrednosti ko-je su utvrđene za crvena krvna zrnca, bela krvna zrnca i trombocite nisu bile statistički značajno različite (p = 0,147), kao ni za granično područje fibrina između ćelija i mreže (p = 0,206). Zaključak. Dobijeni rezultati bi mogli biti korisni za razvoj nove strategije lečenja u stomatologiji, korišćenjem T-PRF sa inkorporiranim biljnim ekstraktima ili antibioticima, kao sistema za lokalnu kontinuiranu isporuku lekova.


Преузмите пдф