Dragana Malović, Tamara Dragović, Saša Kiković, Petar Ristić, Dejan D. Marinković, Zorana Djuran, Snežana Kuzmić-Janković, Stevan Jovanović, Jelena Rakočević, Zoran Hajduković

Evaluacija kliničkih, biohumoralnih i morfoloških nalaza tiroidne žlezde kao mogućih prediktora rizika od karcinoma kod bolesnika sa atoksičnom nodoznom i multinodoznom strumom


Uvod/Cilj. Nodusi tiroidne žlezde (TŽ) su najčešće asimptomatski i mogu se naći u 68% opšte populacije. U većini slučajeva otkrivaju se slučajno. S obzirom na to da u 10–15% slučajeva bude dokazan malignitet, neophodan je racionalan dijagnostički pristup. Cilj ove retrospektivne studije bio je da se ispitaju i rangiraju različite karakteristike bolesnika sa nodoznom i polinodoznom atoksičnom strumom radi identifikacije faktora od prediktivnog značaja za procenu rizika od postojanja karcinoma TŽ. Metode. U studiju je bilo uključeno 275 bolesnika sa nodoznom i polinodoznom atoksičnom strumom, koji su bili hospitalizovani u Klinici za endokrinologiju Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija, u periodu od 01. januara 2017. godine do 01. oktobra 2022. godine, radi pripreme za hirurško lečenje. Analizirane su najznačajnije kliničke, biohumoralne i patomorfološke karakteristike. Rezultati. Bolesnici sa više nodusa u TŽ bili su stariji (57,21 ± 13,16 godina vs. 49,36 ± 15,83 godina, p < 0,001) i imali su viši indeks telesne mase (29,12 kg/m2 vs. 26,50 kg/m2, p = 0,004) u poređenju sa bolesnicima sa jednim nodusom. Nasuprot tome, bolesnici sa jednim nodusom u TŽ imali su viši nivo tireostimulišućeg hormona u odnosu na bolesnike sa dva i više nodusa (1,73 mIU/L vs. 1,21 mIU/L, p < 0,0001). Rezultati poređenja bolesnika sa i bez dokazanog karcinoma TŽ pokazali su da postoji značajna povezanost između viših kategorija Bethesda klasifikacije i pojave karcinoma (Bethesda IV–VI 52,2% vs. Bethesda II–III 22,3%, p = 0,002). Zaključak. Od svih posmatranih parametara citološki nalaz aspiracione biopsije tankom iglom izdvojio se kao jedini sa prediktivnim značajem za postojanje karcinoma TŽ.


Преузмите пдф