Violeta Rabrenović, Milica Petrović, Milorad Rabrenović, Nemanja Rančić

Određivanje nutricionih indeksa i njihova korelacija sa aktivnošću lupus nephritis-a


Uvod/Cilj. Lupus nefritis (LN), kao imuno-inflamacijsko oštećenje bubrega i najteža manifestacija sistemskog eritemskog lupusa (SLE), praćen je i poremećajem nutritivnog statusa bolesnika. Cilj rada bio je da utvrdimo značaj određivanja parametara nutritivnog statusa [indeksa nutritivnog rizika (nutritional risk index – NRI), prognostičkog nutritivnog indeksa (prognostic nutritional index – PNI) i kontrolnog nutritivnog statusa (Control Nutritional Status – CONUT)] i njihovu povezanost sa standardnim parametrima aktivnosti LN. Metode. Kliničko ispitivanje je obuhvatilo grupu od 92 ispitanika: 67 bolesnika sa LN (34 bolesnika je bilo u fazi aktivne bolesti – grupa LNa, a 33 je bilo u fazi remisije – grupa LNr) i 25 zdravih ispitanika u kontrolnoj grupi. Uz standardne laboratorijske parametre i parametre aktivnosti LN, određivani su i izvedeni parametri: PNI = 10 × serumski albumin (g/dL) + 0,005 × ukupni broj limfocita/mm3; NRI = 1,519 × serumski albumin (g/dL) + 41,7 × trenutna težina (kg)/uobičajena telesna težina (definisana kao stabilna telesna težina u poslednjih šest meseci) (kg); CONUT skor = serumski albumin (g/dL) + ukupni broj limfocita/mm3 + ukupan serumski holesterol (mmol/L). Rezultati. Statistički značajna razlika između sve tri grupe zapažena je za PNI (p = 0,001) i za CONUT skor (p = 0,000), dok za NRI nije zabeležena statistički značajna razlika. U grupi LNa nađena je statistički značajna korelacija za PNI u odnosu na albumin, komplement C3 i C4, a statistički značajna negativna korelacija sa nivoom antitela (At) prema dvolančanoj DNK (double stranded DNA – dsDNA). Za NRI je nađena značajna korelacija samo sa proteinurijom, u grupi LNa. CONUT je pokazao značajnu korelaciju sa najvećim brojem parametara za aktivnost bolesti: negativnu korelaciju sa albuminom i komplementom C3 (p = 0,000), a pozitivnu korelaciju sa anti-dsDNA At (p = 0,002), sa indeksom Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index/renal - SLEDAI/r i sa proteinurijom/24hrs (p = 0,000). Zaključak. Nutritivni indeksi CONUT i PNI pokazali su statistički značajnu razliku izmedju grupa LNa i LNr. Korelacija pomenutih indeksa sa standardnim parametrima aktivne bolesti bila je značajna za većinu parametara u grupi LNa bolesnika.


Преузмите пдф