Aleksandra Cvetković, Sunčica Srećković, Svetlana Paunović

Procena depresije kod bolesnika sa glaukomom otvorenog ugla


Uvod/Cilj. Depresija može biti izazvana nekom životnom situacijom. Cilj rada bio je da se utvrdi uticaj oštećenja izazvanog glaukomom na učestalost pojave depresije, kao i da se utvrde faktori rizika za nastanak depresije kod pacijenata sa glaukomom otvorenog ugla (GOU). Metode. Studija je dizajnirana kao klinička, opservaciona studija (studija preseka). Istraživanje je obuhvatilo 150 bolesnika oba pola, starijih od 40 godina, sa potvrđenom dijagnozom GOU. Obavljeni su detaljni oftalmološki pregledi, a anamnestički i sociodemografski podaci su prikupljeni putem upitnika. Kao instrument merenja za procenu depresije, korišćena je skala Beck Depression Inventory-II. Rezultati. Potvrđena je visoka (51,3%) prevalenca simptoma depresije kod bolesnika sa GOU. Od depresije su češće obolevale žene, osobe sa nižom mesečnom zaradom i nižim vrednostima srednje devijacije indeksa vidnog polja. Kod bolesnika sa uznapredovalim glaukomom, uočena je značajno viša učestalost simptoma depresije. Zaključak. Zbog visoke prevalencije simptoma depresije, važno je uvođenje multidisciplinarnog pristupa lečenju od strane oftalmologa i psihijatra. Otkrivanje i lečenje simptoma depresije u ranoj fazi bolesti dovodi do značajnog smanjenja troškova lečenja i onesposobljenosti bolesnika.


Преузмите пдф