Dragana Stanišić, Dragana Daković, Ružica Kozomara, Raša Mladenović, Sara Mijailović, Milica Djurdjević, Dejan Jovanović, Sanja Vujović

Prevod, transkulturalna adaptacija i validacija srpske verzije upitnika University of Washington Quality of Life (UW-QoL) Questionnaire – pilot studija


Uvod/Cilj. Upitnik o kvalitetu života Univerziteta u Vašingtonu (University of Washington Quality of Life – UW-QoL) jedan je od najčešće primenjivanih instrumenata za procenu kvaliteta života u vezi sa zdravljem bolesnika sa karcinomom glave i vrata širom sveta. Cilj rada bio je da se izvrši formalni prevod originalne verzije upitnika na srpski jezik, procene njegova psihometrijska svojstva i da se validira za upotrebu u populaciji bolesnika sa srpskog govornog područja. Metode. Studija je dizajnirana kao pilot istraživanje i sprovedena je u periodu od avgusta do oktobra 2023. godine. Interna konzistentnost upitnika utvrđena je izračunavanjem Kronbahovog koeficijenta alfa (KK). Unutarklasni koeficijent korelacije (UKK) bio je mera vremenske stabilnosti upitnika. Konstruktivna validnost instrumenta procenjena je korelacijom njegovih ukupnih rezultata sa rezultatima srpske verzije upitnika Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14) i upitnika emocionalne regulacije. Rezultati. U istraživanje je bilo uključeno ukupno 30 bolesnika (23 muškarca i 7 žena) prosečne starosti od 58,07 ± 13,59 godina. Srednje vrednosti fizičke i socijalno-emocionalne skale bile su 59,50 ± 12,68 i 55,39 ± 15,26 (kada su učesnike intervjuisali istraživači) i 58,78 ± 12,57 i 57,72 ± 14,91 (kada su sami bolesnici popunjavali upitnik). Vrednost KK za srpsku verziju upitnika UW-QoL bila je 0,816 (kada su upitnik popunjavali istraživači) i 0,802 (kada su upitnik popunjavali sami ispitanici). Vrednost UKK bila je 0,797. Postojala je statistički značajna jaka korelacija između rezultata upitnika UW-QoL i OHIP-14. Dobijeni rezultati pokazali su slabu korelaciju između upitnika UW-QoL i upitnika emocionalne regulacije. Zaključak. Naše pilot istraživanje pokazalo je da je srpska verzija upitnika UW-QoL psihometrijski validna i pouzdana kao i originalna verzija na engleskom jeziku.


Преузмите пдф