Yongqing Zhang, Wei Zhang, Yiwu Zhou

Vrednost skora CONUT u kombinaciji sa skalom A2DS2 za predikciju infekcije posle ishemijskog moždanog udara


Uvod/Cilj. Infekcija povezana sa moždanim udarom je najčešća i najozbiljnija komplikacija ishemijskog moždanog udara (IMU), koji je najvažniji uzrok smrti i invalidnosti kod ljudi. Cilj rada bio je da se utvrdi vrednost skora nutritivnog rizika – kombinacije skora Controlling Nutritional Status (CONUT) i skale Age, Atrial Fibrillation, Dysphagia, Sex, Stroke Severity (A2DS2) za predikciju infekcije posle IMU (IPIMU) kod bolesnika sa IMU. Metode. Ovom retrospektivnom studijom analizirani su podaci 333 bolesnika sa IMU, primljenih na Odeljenje hitne pomoći Zapadnokineske bolnice Univerziteta Sičuan od decembra 2017. do aprila 2019. godine. Bolesnici su bili podeljeni na osnovu toga da li su imali ili ne IPIMU u dve grupe: grupu bez-IPIMU (244 bolesnika) i grupu IPIMU (89 bolesnika). Za identifikaciju nezavisnih faktora rizika od IPIMU, korišćena je multivarijantna logistička regresiona analiza. Za procenu tačnosti različitih varijabli u predviđanju ishoda, korišćena je analiza receiver operating characteristic (ROC) krive. Rezultati. Multivarijantna logistička regresiona analiza pokazala je da su skor CONUT [odds ratio (OR) = 1,321, 95% interval poverenja (IP): 1,040–1,677, p < 0,05] i životno doba (OR=1,026, 95% IP: 1,004–1,048, p < 0,05) bili nezavisni faktori koji su uticali na IPIMU. Sa porastom CONUT skora, proporcija IPIMU se povećavala. Površina ispod ROC krive za predikciju IPIMU iznosila je 0,651, 0,696 i 0,725 za CONUT skor, A2DS2 skalu i CONUT skor sa A2DS2 skalom, redom. Zaključak. Kombinovanje skora CONUT i skale A2DS2 povećava njihovu prediktabilnost IPIMU, i služi kao dragoceno sredstvo za ranu procenu rizika i kliničko delovanje.


Преузмите пдф