Radoslav Lj. Romanović, Boris Džudović, Nemanja Djenić, Zoran Jović, Marjan Spasić, Obrad Djurić, Andjelko Hladiš, Dragana Malović, Slobodan Obradović

Značaj ranih malignih aritmija kod bolesnika sa infarktom miokarda sa ST elevacijom lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom i njihova povezanost sa biomarkerima


Uvod/Cilj. Bolesnici koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom (pPKI) posle infarkta miokarda sa ST elevacijom (ST-elevation myocardial infarction – STEMI) i koji su preživeli ventrikularnu tahikardiju (VT) i ventrikularnu fibrilaciju (VF) u prvih 48 sati imali su, u većini istraživanja, sličnu dugoročnu prognozu ishoda u poređenju sa bolesnicima koji nisu imali VT i VF tokom prvih 48 sati nakon STEMI. Cilj rada bio je da se kod bolesnika sa STEMI utvrdi povezanost markera infarkta miokarda: MB frakcije kreatin kinaze (creatine kinase-MB fraction – CK-MB), markera srčane insuficijencije – natriuretičkog peptida tipa B (B-type natriuretic peptide – BNP) i sistemskog inflamacijskog faktora – C-reaktivnog proteina (CRP) sa ranim početkom VT i VF, u odnosu na mortalitet bolesnika tokom prvih šest meseci nakon STEMI. Metode. Ovom retrospektivnom studijom obuhvaćeno je 971 bolesnika sa STEMI, lečenih primenom pPKI tokom deset godina. VF i trajna VT (tVT) su detektovane i van bolnice i tokom prvih 48 sati hospitalizacije. Rezultati. Tokom prvih 48 sati od prijema, 108 (11,1%) bolesnika imalo je aritmiju opasnu po život, od kojih je 75 (69,4%) imalo VF, a 33 (30,6%) tVT, a lečeni su direct current – DC šokom i amjodaronom intravenski. Intrahospitalni mortalitet bio je značajno viši kod bolesnika sa VF/tVT u prvih 48 sati u poređenju sa bolesnicima bez VF/tVT (14,8% vs. 5,7%, p = 0,001). Nivo BNP pokazao je veću tačnost u predviđanju šestomesečnog mortaliteta u odnosu na vrednost maksimalnog nivoa CRP u krvi kod bolesnika bez VF/tVT nakon 48 sati. Međutim, kod bolesnika sa ranim početkom malignih aritmija, BNP je pokazao niži nivo tačnosti u predviđanju šestomesečnog mortaliteta, kao i vrednosti CRP, koje su imale skoro isti nivo tačnosti. Glikemija na prijemu je imala mnogo nižu prognostičku vrednost u obe grupe bolesnika u poređenju sa BNP i CRP [0,705 (0,628–0,781), p < 0,001 i 0,662 (0,521–0,803), p = 0,046, redom]. Ni u jednoj grupi, maksimalni nivoi CKMB nisu imali značaj u predviđanju šestomesečnog mortaliteta izazvanog bilo kojim od uzroka. Zaključak. Naša studija ukazuje na to da bolesnici sa STEMI, sa ranim početkom VF i tVT, lečeni primenom pPKI i sa visokim nivoom BNP, imaju statistički značajno višu stopu mortaliteta u odnosu na bolesnike sa nižim nivoom BNP.


Преузмите пдф