Nataša Kovač, Maja Samardžić Lukić, Nataša Kaćanski, Aleksandra Kovač, Tijana Latinović, Jovanka Kolarović

Infekcije mokraćnih puteva kod dece obolele od malignih tumora sa febrilnom neutropenijom – iskustvo jednog centra


Uvod/Cilj. Infekcije mokraćnih puteva (IMP) kod dece koja su razvila febrilnu neutropeniju (FN) nakon primene hemioterapije, mogu biti praćene atipičnim simptomima i znacima. Odsustvo rutinskog uzimanja uzorka urinokulture (UK) za analizu može dovesti do neprepoznavanja i neadekvatnog lečenja tih bolesnika. Cilj rada bio je da se ukaže na značaj uzimanja UK kod dece kod kojih se razvila FN, na najčešće uzročnike IMP kod ove dece, kao i da se ukaže na osetljivost/rezistenciju na antibiotike izolovanih sojeva uzročnika IMP. Metode. U posmatranom petogodišnjem periodu registrovano je 40 IMP kod 30 bolesnika sa FN. U grupi bolesnika sa FN analiziran je broj IMP, broj ponovljenih IMP, izolovani uzročnici infekcije, njihova osetljivost na antibiotike, karakteristike sedimenta urina, prisustvo lokalnih simptoma IMP i prisustvo urosepse. Dobijeni podaci su upoređivani sa kontrolnom grupom, koju su činila zdrava deca prethodno hospitalizovana zbog urinarne infekcije praćene febrilnošću. Rezultati. Kod bolesnika sa FN, u odnosu na kontrolnu grupu uočena je statistički značajna razlika povezana sa prisustvom simptoma IMP i nalazom sedimenta urina. Registrovan je viši procenat izolovanih rezistentnih sojeva Escherichia coli iz UK bolesnika sa FN, u odnosu na kontrolnu grupu. Tri bolesnika sa IMP imala su prateću urosepsu. Zaključak. Nalaz UK je značajan ne samo u postavljanju dijagnoze IMP i otkrivanju multirezistentnih bakterijskih sojeva, već i u pravilnom odabiru antibiotske terapije i selekciji onih bolesnika sa ponovljenim IMP, koji zahtevaju dalje praćenje i pravovremeno otkrivanje potencijalnih komplikacija.


Преузмите пдф