Nora Mihalek, Dragana Radovanović, Sanja Starčević, Jelena Vukoje, Daniel Juhas

Terapija hiperoksijom u prevenciji postoperativne mučnine i povraćanja nakon operacije karcinoma dojke


Uvod/Cilj. Postoperativna mučnina i povraćanje (postoperative nausea and vomiting – PONV) su jedan od najčešćih razloga nezadovoljstva bolesnika u postoperativnom periodu posle opšte anestezije. Hiperoksija može sprečiti PONV posle abdominalne hirurgije, međutim, efikasnost intraoperativne i rane postoperativne primene hiperoksije u prevenciji PONV posle operacije karcinoma dojke nije do kraja razjašnjena. Cilj rada bio je da se proceni da li primena hiperoksije tokom operacije može sprečiti PONV. Metode. U studiju je bilo uključeno 40 bolesnica sa karcinomom dojke, podvrgnutih operativnom lečenju, kojima su uzorkovani aksilarni limfni čvorovi “stražari” ili disektovani aksilarni limfni čvorovi. Sprovedena je balansirana opšta anestezija, koja je indukovana propofolom, a održavana sevofluranom. Od 40 bolesnica, njih 20 (grupa sa intervencijom) je intraoperativno primilo inhalacionu smešu gasova sa udahnutom frakcijom kiseonika (fraction of inspired oxygen – FiO2) od 0,8 L/min i zatim još 3 L/min kiseonika putem maske za lice, tokom dva sata nakon operacije. Drugih 20 bolesnica (kontrolna grupa) primilo je FiO2 od 0,4 L/min tokom operacije, bez dalje primene kiseonika u ranom postoperativnom periodu. Prisustvo i težina PONV bili su procenjivani 30 min, 4, 24, 32, 48 i 56 sati nakon operacije primenom Wengritzky-jeve PONV numeričke skale za procenu inteziteta klinički značajne PONV, tokom prvih šest sati nakon intervencije. Podaci su bili prikupljeni u Excel tabeli i analizirani pomoću nezavisnog Studentovog t-testa. Rezultati. Ukupna incidenca PONV tokom 30 min nakon intervencije iznosila je 17,5% (15% u grupi bolesnica koje su primale FiO2 od 0,8 L/min i 20% u grupi bolesnica koje su primale FiO2 od 0,4 L/min intraoperativno). Nije bilo statistički značajne razlike između dve grupe ispitanica u učestalosti PONV i težini PONV, merenih pomoću Wengritzky-jeve numeričke skale za procenu intenziteta PONV (p ≥ 0,05). Zaključak. Nije dokazana korist od intraoperativne i rane postoperativne primene hiperoksije u prevenciji PONV. Dobijeni rezultati ne podržavaju rutinsku primenu hiperoksije pored antiemetskih lekova, u cilju smanjenja učestalosti PONV kod bolesnica posle hirurškog lečenja karcinoma dojke.


Преузмите пдф