Nemanja Djenić, Branko Milovanović, Radoslav Romanović, Siniša Stojković, Andjelko Hladiš, Marijan Spasić, Boris Džudović, Dragan Dulović, Zoran Jović, Slobodan Obradović

Akutni koronarni sindrom kod mladog bolesnika sa EKG prezentacijom akutnog infarkta donjeg zida miokarda i akutnom trombozom glavnog stabla leve koronarne arterije


Uvod. Tromboza glavnog stabla leve koronarne arterije (GSLKA) predstavlja retku ali potencijalno smrtonosnu manifestaciju akutnog koronarnog sindroma. Standardni pristup u lečenju takvih bolesnika jeste primarna perkutana koronarna intervencija (pPKI) ili hirurška revaskularizacija miokarda (coronary artery bypass graft surgery). U određenim slučajevima, na osnovu morfološkog izgleda tromba, nalaza i protoka dobijenih metodom koronarne angiografije (KAn), kliničke slike, kao i iskustva kardiologa, jedan od načina lečenja može biti i konzervativni pristup intenzivnom antitrombocitnom terapijom. Prikaz bolesnika. Muškarac star 37 godina primljen je u jedinicu za hitne slučajeve jer je pokazivao znake akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom dijafragmalne lokalizacije. Urađena je hitna KAn tokom koje je pronađen tromb u proksimalnoj trećini GSLKA, bez potpune opstrukcije protoka krvi. Inicijalno, primenjena je dvojna antitrombocitna terapija (tikagrelor i acetilsalicilna kiselina), a u daljoj proceduri odlučeno je da se uvede inhibitor glikoproteinskog IIb/IIIa receptora trombocita (tirofiban) u vidu intrakoronarnog bolusa (0,3 μg/kg), a zatim kao kontinuirana infuzija (0,1 μg/kg/min). Četiri dana kasnije, urađeni su kontrolna KAn i intravaskularna ehokardiografija, nakon čega je odlučeno da se nastavi samo sa konzervativnom terapijom, bez procedure pPKI. Bolesnik je bez tegoba, u dobrom stanju, otpušten na kućno lečenje osmog dana nakon prijema u bolnicu, uz planirano intenzivno praćenje u daljem toku oporavka. Zaključak. U slučaju neopstruktivnih trombocitnih masa bez značajne aterosklerozne stenoze, može se razmotriti modalitet konzervativnog lečenja upotrebom agresivne antitrombocitne terapije.


Преузмите пдф