Vesna Tepšić Ostojić, Zagorka Gojković, Bratislav Živić

Složene optičke halucinacije kod bolesnika sa očuvanim uvidom: četiri slučaja Šarl Boneovog sindroma


Uvod. Složene optičke halucinacije sa očuvanim uvidom kod bolesnika sa oštećenjem vida predstavljaju ključni simptom Šarl Boneovog sidroma. Ovaj sindrom je uvršten u jedanaestu reviziju Međunarodne klasifikacije bolesti kao samostalna dijagnoza. Ipak, često se u kliničkoj praksi bolesnicima sa tim sindromom pogrešno dijagnostikuje psihoza ili početna faza demencije, a sindrom retko prijavljuju i bolesnici, zbog straha od postavljanja dijagnoze mentalnog oboljenja. Prikaz bolesnika. Prikazali smo četiri bolesnika starijeg životnog doba, koji su bili upućeni na psihijatrijsku konsultaciju zbog optičkih halucinacija, uz očuvani uvid, a sa oštećenjem vida. Sva četiri bolesnika imala su složene, žive halucinacije u boji, koje su predstavljale realne predmete, ljude, životinje i pejzaže i koje su se ponavljale. Emocionalni odgovor i uticaj na kvalitet života tih bolesnika bio je različit, a psihofarmakoterapija je bila određena u skladu sa kliničkom slikom. Pokazivanje empatije u objašnjavanju porekla simptoma i razuveravanje da se ne radi o psihijatrijskom poremećaju, bili su od velikog značaja kod svih bolesnika, kao i kod njima bliskih osoba. Zaključak. Starenjem populacije povećava se i broj bolesnika koji imaju oštećenje vida i naglašava se značaj multidsciplinarnog pristupa u dijagnostici i terapiji Šarl Boneovog sidroma. Potrebno je povećati svest o kliničkim karakteristikama i terapijskom pristupu kod svih lekara koji su u kontaktu sa starijim bolesnicima i/ili bolesnicima sa oštećenjem vida.


Преузмите пдф