Elizabeta Marčeta, Tatjana Šarenac Vulović, Nenad Petrović, Dejan Vulović, Marija Trenkić, Danijela Randjelović, Dušan Todorović

Kvalitet života bolesnika sa primarnim glaukomom otvorenog ugla, primarnim glaukomom zatvorenog ugla i pseudoeksfolijativnim glaukomom u centralnoj Srbiji


Uvod/Cilj. Oštećenje vida uzrokovano glaukomom ima snažan negativan uticaj na mentalno i fizičko zdravlje. Cilj studije bio je da se ispita uticaj primarnog glaukoma otvorenog ugla (PGOU), primarnog glaukoma zatvorenog ugla (PGZU) i pseudoeksfolijativnog glaukoma (PEG) na kvalitet života (KŽ) bolesnika u centralnoj Srbiji. Metode. U ovoj studiji preseka bila su uključena 102 bolesnika koji su lečeni zbog PGOU, PGZU ili PEG. Bolesnici su bili podeljeni u tri grupe (PGOU, PGZU i PEG) u zavisnosti od tipa glaukoma i posmatrani su šest meseci. Podaci o KŽ učesnika prikupljeni su korišćenjem upitnika National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire 25 (NEI VFQ-25). Korišćenjem odgovarajućeg algoritma izračunat je ukupan rezultat iz upitnika NEI VFQ-25 za svaku grupu. Rezultati. Parametri funkcije vida bili su statistički značajno niži u PEG grupi u poređenju sa ostalim ispitivanim grupama (PEG: 61,1 ± 12,6; PGOU: 71,6 ± 17,9; PGZU: 75,7 ± 11,6), p < 0,001. Opšte zdravlje, bol u očima, vid na daljinu, socijalno funkcionisanje, periferni vid, smanjena sposobnost u svakodnevnim aktivnostima i zavisnost od drugih, takođe su bili statistički značajno niži u PEG grupi. Najbolja oštrina vida na blizinu izmerena je u PGOU grupi (76,2 ± 21,2). Najviša srednja vrednost glaukomnog ispada vidnog polja zabeležena je u PEG grupi bolesnika (14,5 ± 3,6 dB). Zaključak. Istraživanje je pokazalo da su bolesnici sa PEG imali statistički značajno lošiji KŽ u poređenju sa bolesnicima koji su bolovali od PGOU i PGZU. Najniži skor po pojedinim oblastima ispitivanja po upitniku NEI VFQ-25 bio je kod bolesnika sa PEG, kada je u pitanju bilo opšte zdravlje bolesnika, osećaj bola u očima, vid na daljinu, kao i u domenu socijalnog i svakodnevnog funkcionisanja. Dobijeni rezultati ukazuju da treba preduzeti ozbiljne mere za popravljanje kvaliteta života bolesnika sa glaukomom.


Преузмите пдф