Dragan B. Sekulić, Aleksandar P. Tomić, Andreja D. Dimić, Aleksandar C. Mitrović, Lazar B. Davidović, Dragana S. Paunović, Dalibor D. Nikolić, Uroš M. Miladinović, Igor M. Sekulić, Nemanja K. Rančić , Momir M. Šarac, Ivan R. Marjanović

Virtuelni brahijalni indeks gležnja – može li se predvideti neposredni ishod femorodistalne bajpas hirurgije?


Uvod/Cilj. Najbolji način lečenja okluzije površne femoralne arterije je femorodistalni (FD) bajpas. Brahijalni indeks gležnja (BIG) i angiografija primenom metode multidetektorske kompjuterizovane tomografije (MDKT) predstavljaju „zlatni standard” u dijagnostici periferne okluzivne bolesti arterija. Analiza konačnih elemenata (AKE) može pomoći u merenju količine protoka krvi i arterijskog pritiska u arterijama donjih ekstremiteta. Cilj rada bio je da se ispita mogućnost korišćenja AKE u predviđanju ishoda FD bajpas hirurgije. Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 45 bolesnika kojima je indikovana FD arterijska rekonstrukcija u periodu od 01. decembra 2021. do 31. marta 2023. godine. Svakom bolesniku je preoperativno i postoperativno urađena angiografija arterija donjih ekstremiteta primenom MDKT, na osnovu koje su, uz korišćenje AKE, napravljeni modeli na kojima su mereni BIG. Svim bolesnicima su mereni BIG preoperativno i postoperativno, korišćenjem Doppler ultrazvuka i sfigmomanometra. Na osnovu preoperativne MDKT angiografije, korišćenjem metode AKE, napravljeni su postoperativni virtuelni hirurški modeli, na kojima su takođe mereni BIG. Vrednosti BIG raspoređene su u pet grupa: BIG meren preoperativno (BIG pre-op), BIG meren postoperativno (BIG post-op), BIG meren na modelima konačnih elemenata dobijenim primenom MDKT [BIG (sim) pre-op], BIG sim post-op, i BIG dobijen merenjem na virtuelnom hirurškom modelu [BIG sim post-op (virtual)]. Statistički su upoređivane vrednosti BIG dobijene na modelima sa vrednostima dobijenim merenjem na bolesnicima. Rezultati. Vrednosti dobijene na osnovu virtuelnih BIG modela nisu pokazale značajnu razliku u poređenju sa vrednostima dobijenim merenjem na bolesnicima i vrednostima dobijenim primenom AKE uz MDKT angiografiju (p < 0,001). Značajna statistička korelacija pokazana je između vrednosti virtuelnih BIG i vrednosti dobijenih primenom druge dve metode, merenim na postoperativnom modelu MDKT angiografije i na virtuelnom postoperativnom modelu (p < 0,001). Zaključak. Virtuelna simulacija parametara dobijenih primenom MDKT angiografije perifernih krvnih sudova može se uspešno koristiti za predviđanje neposrednog ishoda FD bajpas hirurgije.


Преузмите пдф