Milica Cvjetićanin, Bojana Ramić, Karolina Vukoje, Milan Drobac, Igor Stojanac, Ljubomir Petrović

Procena dubine prodora u dentinske tubule materijala za punjenje kanala korena zuba u kombinaciji sa različitim tehnikama opturacije korišćenjem skenirajuće elektronske mikroskopije


Uvod/Cilj. Sposobnost efikasnog i konzistentnog prodora u dentinske tubule smatra se favorizujućim faktorom za procenu materijala za punjenje kanala korena zuba (MPKKZ). Cilj rada bio je da se proceni dubina prodora tri MPKKZ u dentinske tubule, u kombinaciji sa četiri različite tehnike opturacije. Metode. Mezijalni kanali 66 ekstrahovanih mandibularnih molara su endodontski pripremljeni i nasumično podeljeni u 12 eksperimentalnih grupa, u zavisnosti od vrste upotrebljenog MPKKZ (AH Plus™, EndoREZ™, Sealapex™), kao i od tehnike opturacije (hladna lateralna kompakcija, cone-fit tehnika, sa čvrstim nosačem gutaperke, topla vertikalna kompakcija). Upotrebom skenirajuće elektronske mikroskopije analizirani su poprečni preseci korenova zuba i zabeležena je maksimalna dubina prodora MPKKZ za svaku trećinu korena (ukupno 396 preseka koji su odgovarali apikalnoj, srednjoj i kruničnoj trećini korena zuba). Rezultati. U grupi AH Plus™/topla vertikalna kompakcija, postignuta je najviša dubina prodora – 1 165 μm, a zatim u grupi EndoREZ™/cone-fit – 1 154 μm; najniža dubina prodora izmerena je u grupi EndoREZ™/topla vertikalna kompakcija – 502 μm. Srednja vrednost maksimalne dubine prodora svih MPKKZ iznosila je 1 204 μm u kruničnoj trećini, 1 005 μm u srednjoj trećini i 770 μm u apikalnoj trećini. MPKKZ AH Plus™ prodirao je dublje u dentinske tubule u kombinaciji sa tehnikama opturacije sa zagrejanom gutaperk-om, dok su suprotni rezultati zabeleženi kod MPKKZ EndoREZ™. Zaključak. Prema rezultatima sprovedenog istraživanja, dubina prodora MPKKZ u dentinske tubule zavisi od vrste MPKKZ, ali i od primenjene tehnike opturacije.


Преузмите пдф