Hüsniye Tuğba Yazıbaşı, Hıdır Pekmez, Ismail Ağır, Fatih Üçkardeş, Büşra Zencirci, Merve Aydın

Korelacija ugla radijalne inklinacije sa volarnim kortikalnim uglom i promene tih uglova sa starenjem


Uvod/Cilj. Vrednosti radijalne inklinacije (RI) i volarnog kortikalnog (VK) ugla, parametri koji se koriste u lečenju preloma distalnog okrajka žbice, mogu varirati zavisno od faktora kao što su godine i pol pacijenta. To dovodi u pitanje kompatibilnost standardnih anatomskih ploča, koje se često koriste u hirurškom lečenju tih fraktura. Cilj rada bio je da se procene uglovi VK i RI, u zavisnosti od starosti i pola ispitanika, kao i da se utvrdi korelacija između ta dva ugla. Metode. U studiju je bilo uključeno ukupno 121 osoba (59 žena i 62 muškarca) starosti od 10 do 65 godina, podeljenih u dve grupe: grupa od 60 adolescentnih ispitanika (31 žena, 29 muškaraca) starosti od 10–20 godina i grupa u kojoj je bilo 61 odraslih osoba (28 žena, 33 muškarca) starosti od 20–65 godina. Takođe, sprovedene su i nezavisne procene između pojedinaca unutar svake pojedinačne grupe. Radiografske slike procenjene su uz pomoć 3.0.1.55 verzije aplikacije KarPacsViewer. Određene su merne tačke i izmereni uglovi između tih tačaka. Statističke analize rađene su pomoću programa SPSS 15.0. Rezultati. Kada je korelacija kod svih 121 ispitanika određivana nezavisno od njihovog pola, nije pronađena statistički značajna veza između ugla RI i starosti ispitanika (p = 0,616; r = -0,046). Nađen je statistički negativan (ili suprotan) odnos između ugla VK i starosti osoba (p < 0,001; r = -0,396). Kada su žene i muškarci upoređivani u odnosu na vrednosti uglova RI i VK, nije utvrđena statistički značajna razlika (p = 0,958, p = 0,165, redom). Ugao VK je opadao sa porastom starosti žena (p = 0,004; r = -0,365), dok su uglovi RI i VK opadali sa porastom starosti muškaraca (p = 0,032, r = -0,273; p < 0,0001, r = -0,445, redom). Zaključak. Naši nalazi procene uglova RI i VK pružaju prednost kod izbora najprikladnijeg dizajna anatomskih ploča, onog koji najviše odgovara za planirane hirurške procedure i proces lečenja.


Преузмите пдф