Sanja Totić Poznanović, Miloš Marković

Retrospektivna analiza stope hospitalizacija bolesnika sa shizofrenijom 12 meseci pre i 12 meseci posle uključivanja jednomesečnog dugodelujućeg injekcionog paliperidon palmitata


Uvod/Cilj. Do sada nije bilo dostupnih publikovanih rezultata o upotrebi dugodelujućeg preparata paliperidon palmitata (PP) kod bolesnika sa shizofrenijom, lečenih u svakodnevnoj kliničkoj praksi u Republici Srbiji. Cilj rada bio je da se ispita stopa hospitalizacije bolesnika sa shizofrenijom pre i nakon uključivanja jednomesečnog dugodelujućeg injekcionog PP, kao i komplijantnost bolesnika lečenih tim lekom. Metode. Retrospektivnom studijom preseka ispitivana je stopa hospitalizacije kod 113 bolesnika sa dijagnozom shizofrenije, u periodu od 12 meseci pre uključivanja jednomesečnog dugodelujućeg injekcionog PP i 12 meseci nakon toga. U studiju su bili uključeni bolesnici starosti od 18 do 66 godina. Rezultati. Prosečna starost ispitanih bolesnika bila je 38,36 ± 11,62 godina. Među njima je 77 (68,1%) bilo muškog pola, a 36 (31,9%) ženskog pola. Od 113 bolesnika kojima je uključen PP, 78 (69,03%) bolesnika bilo je na monoterapiji, dok je 35 (30,97%) imalo dodatnu terapiju jednim oralnim antipsihotikom (risperidon, olanzapin, aripiprazol ili klozapin). Od ukupno 113 bolesnika, njih 68 (60,18%) nije bilo hospitalizovano, dok je 45 (39,82%) bolesnika bilo hospitalizovano u periodu od 12 meseci pre uključivanja jednomesečnog dugodelujućeg injekcionog PP. S obzirom na to da je od ukupno 113 bolesnika 8 isključeno sa terapije usled neželjenog događaja ili sopstvene odluke u periodu nakon uključivanja PP, analiza stope hospitalizacije posle uključivanja PP izvršena je u grupi od 105 bolesnika, od kojih je njih 9 (8,57%) bilo hospitalizovano u periodu posle uključivanja PP, a 96 (91,43%) nije. Zaključak. Naši rezultati pokazuju visoku komplijantnost bolesnika u lečenju jednomesečnim injekcionim PP i pozitivan uticaj tog leka na nisku stopu hospitalizacije bolesnika sa shizofrenijom, tokom perioda praćenja od 12 meseci. S obzirom na dostupnost PP u Republici Srbiji, ovakvi rezultati su ohrabrenje za njegovu upotrebu, kao važne terapijske opcije za lečenje bolesnika sa shizofrenijom.


Преузмите пдф