Jelena Bošković Sekulić, Igor Sekulić, Nemanja Rančić, Mina Stanić, Miloš Jovićević, Nenad Perišić

Kratkotrajno konzervativno lečenje bolesnika sa trombozom vene porte bez maligniteta i ciroze


Uvod. Tromboza vene porte (TVP) je delimična ili potpuna opstrukcija protoka krvi, nastala kao rezultat prisustva trombne mase u lumenu portalne vene (PV). U akutnoj fazi, simptomi kao što su bol u desnom gornjem kvadrantu, mučnina i groznica, nespecifični su. Raznolikost subakutnih i hroničnih simptoma povezana je sa komplikacijama vezanim za TVP i portalnu hipertenziju. Prikaz bolesnika. Žena starosti 50 godina, primljena je u bolnicu zbog akutnih bolova u stomaku u vidu grčeva. Bol je trajao od 15 do 20 min, nakon čega je usledila defekacija normalne stolice i hematohezija u tri navrata. Bol u stomaku se ponovio kroz nekoliko sati, nakon čega su ponovo usledili hematohezija i tenezmi, svakih 10 min. Nakon prijema, urađena je kolonoskopija pomoću koje je otkrivena vulnerabilna, eritematozna sluznica debelog creva, sa kontaktnim krvarenjem u dužini od lijenalne fleksure do rektosigmoidnog prelaza. Tokom kolonoskopije urađena je i biopsija. Primenom kompjuterizovane tomografije (KT) otkrivena je parcijalna TVP, tromboza intrahepatičnih grana PV i tromboza donje mezenterične vene. Nakon konzervativnog lečenja niskomolekularnim heparinom (NMH) i drugom suportivnom terapijom, krvarenje u digestivnom traktu je prestalo, a defekacija je postala normalna. Tokom mesec dana praćenja, bolesnica nije imala komplikacija, a kontrolni pregled KT pokazao je normalan protok kroz PV, bez tromboze. Zaključak. Iako je retka, TVP kod bolesnika bez maligniteta i ciroze ne treba da se zanemari u diferencijalnoj dijagnozi, jer pravovremena i adekvatna terapija NMH može dovesti do potpunog izlečenja, bez teških komplikacija.


Преузмите пдф