Maria Pete, Maja Ružić, Nadica Kovačević, Vedrana Petrić, Ivana Milošević, Tomislav Preveden

Korelacija između nivoa serumskog kvantitativnog HBsAg i HBV DNK kod bolesnika sa hroničnim hepatitisom B


Uvod/Cilj. Kvantitativni površinski antigen hepatitis B (qHBsAg) virusa je poslednjih nekoliko godina sve aktuelniji u dijagnostičkim i terapijskim protokolima hronične infekcije hepatitis B virusom (HBV). Prema mnogobrojnim studijama, predložen je kao surogat marker za cirkularnu kovalentno vezanu DNK (cccDNK). Cilj rada bio je da se ispita korelacija između qHBsAg i viremije HBV DNK kod nelečenih bolesnika. Metode. Istraživanjem su obuhvaćena 112 nelečena bolesnika sa dijagnozom hronične infekcije HBV. Zabeleženi su demografski i ostali podaci svih bolesnika iz medicinskih kartona, kao i rezultati rutinskih laboratorijskih analiza uz određivanje qHBsAg i viremije HBV DNK. Rezultati. Prosečna starost bolesnika obuhvaćenih istraživanjem bila je 48,27 ± 15,14 godina, a muški pol je bio zastupljeniji (58%). Nivoi qHBsAg su bili u pozitivnoj korelaciji visokog inteziteta sa viremijom HBV DNK. Koncentracija qHBsAg, viremija HBV DNK, kao i koncentracije alanin aminotransferaze i aspartat aminotransferaze pokazale su statistički značajno više vrednosti kod HBV e antigen (HbeAg)-pozitivnih nego kod HBeAg-negativnih bolesnika. Zaključak. Ovim istraživanjem je pokazano da je qHBsAg u pozitivnoj korelaciji visokog inteziteta sa viremijom HBV DNK. Upotreba qHBsAg je bitna za određivanje faze hronične HBV infekcije, procenu uspeha i dužine trajanja terapije, kao i za bezbedniji prekid antivirusne terapije sa manjim rizikom od relapsa bolesti.


Преузмите пдф