Dejan Vulović, Jefta Kozarski, Tatjana Vulović, Marko Spasić, Tatjana Šarenac Vulović, Tahir Ahmed T. Mubarak, Vesna Stanković, Mubarak Al-Shraim, Dejana Rakić

Veliki švanom medijalnog nerva u distalnom delu podlaktice


Uvod. Švanom, poznat i kao neurilemom, je redak ali jedan od najčešćih tumora perifernih nerava. Potiče od Švanovih ćelija nervnog omotača. Švanom se najčešće javlja kod odraslih osoba, između 20 i 70 godina starosti. Uglavnom se javlja na glavi i vratu, ali se može pojaviti na skoro svim delovima tela ili u organima. Švanomi su najčešće veličine do 2,5 cm, ali mogu dostići i dimenzije do 4–5 cm. U ovom radu prikazan je bolesnik sa švanomom medijalnog nerva u distalnom delu podlaktice. Prikaz bolesnika. Osoba muškog pola, starosti 46 godina, upućena je specijalisti platične hirurgije, sa dijagnozom lipoma na prednjoj strani distalne trećine leve podlaktice. Urađeni su ultrasonografija i magnetska rezonanca, a nakon toga je urađena operacija. Utvrđeno je da se radi o inkapsuliranom tumoru medijalnog nerva i tumor je uklonjen u celini, bez oštećenja nerva. Histološka analiza je pokazala da se radilo o benignom švanomu celularnog tipa i bifaznog oblika. U postoperativnom toku postojala je prolazna parestezija. Godinu dana nakon operacije nije zabeležen recidiv tumora, niti neurološki deficit. Zaključak. Švanom je najčešći benigni tumor perifernih nerava. Švanomi dimenzija preko 5 cm su izuzetno retki. Adekvatan klinički pregled, preoperativna dijagnostika i histološka verifikacija neophodni su za postavljanje konačne dijagnoze. Kompletna hirurška ekscizija velikih švanoma je metoda izbora u lečenju ovih tumora.


Преузмите пдф