Svetlana Paunović, Milan Paunović, Sunčica Srečković, Nenad Petrović, Mihailo Jovanović, Dušan Todorović, Tatjana Šarenac Vulović

Laserska periferna iridotomija kod bolesnika sa akutnim primarno zatvorenim komornim uglom


Uvod/Cilj. Glaukom je veoma rasprostranjen širom sveta zbog čega je važno ispitati dodatne načine lečenja osoba sa glaukomom, a posebno prevenciju njegove progresije. Cilj rada bio je da se utvrdi značaj laserske periferne iridotomije (LPI) u lečenju bolesnika sa akutnim primarno zatvorenim komornim uglom (APZK) u prevenciji progresije u primarni glaukom zatvorenog ugla, kao i pojavi APZK na parnom oku. Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 40 bolesnika, 80 očiju, lečenih u periodu od 2017. do 2021. godine, što je ujedno bio i period praćenja u studiji. Kod svakog bolesnika rađena je LPI obostrano - i na oku sa APZK i na parnom zdravom oku. Praćeni su bolesnici starosti 40–79 godina, koji su imali blokadu zenice u jednom oku. Kod svih bolesnika urađena je LPI na oba oka i praćene su promene širine komornog ugla gonioskopijom. Intraokularni pritisak (IOP) je meren aplanacionom tonometrijom i Vertical Cup/Disc ratio (Ver C/D rat) indirektnom oftalmoskopijom na biomikroskopu, korišćenjem lupe od +90 D. Rezultati. Kod svih 40 bolesnika urađena je LPI na oba oka. Širina komornog ugla na oku sa APZK pre terapije iznosila je 0,15 ± 0,36, a na parnom oku 1,20 ± 0,41. Nakon 12 meseci na oku sa APZK izmerena širina komornog ugla je iznosila 0,85 ± 0,36, a na parnom oku 1,90 ± 0,36 (Wilcoxon test ranga, р < 0,01 statistički značajna razlika). Prosečna vrednost IOP na oku bez progresije bolesti pre terapije bila je 53,61 ± 3,73 mmHg, na oku sa progresijom bolesti 60,10 ± 4,37 mmHg. Nakon 12 meseci na oku bez progresije izmerena vrednost bila je 14,92 ± 1,22 mmHg, a na oku sa progresijom 23,40 ± 2,53 mmHg (t-test za nezavisne uzorke, p < 0,01). Promena Ver C/D rat na oku bez progresije bila je 0,40 ± 0,10, na oku sa progresijom 0,45 ± 0,05, a nakon 12 meseci na oku bez progresije ostala je nepromenjena, dok je na oku sa progresijom bila 0,65 ± 0,06 (t-test za nezavisne uzorke, p < 0,01). Zaključak. Istovremena primena LPI bila je efikasna u lečenju bolesnika sa APZK i na bolesnom i na parnom oku.


Преузмите пдф