A. Tomić, P. Aleksić, N. Milović, R. Ilić, I. Marjanović, V. Bančević, I. Leković, V. Nešković, V. Mandarić, Z. Kostić, M. Šarac, P. Vukićević, B. Milev, D. Paunović, A. Zarić, D. Jovanović, D. Sekulić., L. Babić, R. Zoranović

Hirurško lečenje tumora bubrega sa tumorskim trombom u donjoj šupljoj veni


Uvod/Cilj. Agresivan pristup sa radikalnom nefrektomijom i trombektomijom je osnova lečenja bolesnika sa tumorom bubrega. Cilj rada bio je da se prikažu rezultati takvih hirurških zahvata, sprovedenih tokom poslednjih 25 godina u našoj ustanovi. Metode. Izvršena je retrospektivna analiza radikalne nefrektomije i trombektomije kod bolesnika sa tumorom bubrega i tumorskim trombom (TT) koji se protezao u donju šuplju venu (DŠV). Prikazani bolesnici su lečeni u našoj ustanovi između januara 1995. i oktobra 2021. godine. Rezultati. U navedenom periodu operisana su 92 bolesnika (72 muškarca i 20 žena), prosečne starosti od 60,5 godina. Kod 73,33% bolesnika postojala je predominacija desnostranog tumora. Bolesnici sa TT u bubrežnoj veni (nivoa 0 i I) nisu bili uključeni. Nivoi TT II, III i IV bili su prisutni kod 32 (34,8%), 52 (56,5%) i 8 (8,7%) bolesnika, redom. Jedan bolesnik imao je tromb u desnoj plućnoj arteriji. Četiri bolesnika imala su metastaze u jetri, a kod deset bolesnika bili su zahvaćeni limfni čvorovi. Hirurški pristup subkostalnom incizijom bio je postignut kod 8 (8,69%) bolesnika, chevron rezom kod 11 (11,95%) bolesnika, dok je kod 73 (79,34%) bolesnika bila urađena sternotomija i subkostalna/chevron incizija. Intraoperativno, postojala je jedna komplikacija u vidu plućne tromboembolije. Kod šest bolesnika bilo je potrebno izvršiti reoperaciju zbog krvarenja iz operativne rane. Trogodišnje preživljavanje bolesnika sa tumorom bubrega i TT nivoa II−IV u DŠV iznosilo je 43%. Zaključak. Operacija će ostati primarni metod lečenja bolesnika sa tumorom bubrega i TT u DŠV. Dugotrajno preživljavanje tih bolesnika može se postići samo potpunim hirurškim uklanjanjem (radikalna nefrektomija i trombektomija).


Преузмите пдф