Tatjana Čutović, Jana Ilić, Tijana Adamović, Stevo Matijević, Julija Radojičić, Srboljub Stošić

Dentalne i skeletne promene nastale posle ortodontsko-hirurškog lečenja mandibularnog prognatizma


Uvod/Cilj. Mandibularni prognatizam (MPG) predstavlja težak oblik deformiteta lica i vilice. Ova vrsta anomalije najčešće zahteva kombinovano ortodontsko-hirurško lečenje. Cilj ove studije bio je da se utvrde promene na kraniofacijalnom kompleksu nakon ortodontsko-hirurškog lečenja osoba sa MPG analizom kefalometrijskih parametara na teleradiografskim snimcima pre i posle lečenja. Metode. U istraživanje je uključeno 40 osoba (prosečne starosti 24,1 ± 4,1 godine) kod kojih je sprovedeno ortodontsko-hirurško lečenje MPG. Vertikalni i sagitalni parametri koji karakterišu MPG mereni su na profilnim teleradio-grafskim snimcima pre lečenja i 12 meseci posle lečenja. Na osnovu analize kefalometrijskih parametara na preoperativnim i postoperativnim teleradiografskim snimcima utvrđene su dentalne i skeletne promene nastale nakon lečenja. Rezultati. Nakon završenog lečenja značajno su smanjene vrednosti većine parametara koje odlikuju MPG. Zabeležen je pad vrednosti sledećih parametara: SNB, SNPg, NS/SpP, NS/MP, SpP/MP, NSAr, ArGoMe, Bjork polygon, NMe, NSna, SnaMe, SSnp, I/SpP. Došlo je do statistički značajnog povećanja vrednosti sledećih parametara SNA, ANB, GoArNS, SGo, i/MP. Nisu zabeležene statistički značajne promene vrednosti parametara OP/NS i SArGo. Zaključak. Ortodontsko-hirurško lečenje MPG dovodi do promena na koštanim i dentalnim strukturama kraniofacijalnog sistema. Kao rezultat takvog lečenja dolazi do funkcionalnog poboljšanja i do poboljšanja izgleda lica.


Преузмите пдф