Чланци броја Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)

КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Branka Stamatović Gajić, Tomislav Gajić Psihoterapija u psihijatriji: subspecijalizacija ili integracija? Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Aleksandar Zarić, Aleksandar Tomić, Ivan Marjanović, Vladimir Manojlović, Nebojša Budakov, Anica Ilić, Aleksandra Vujčić, Mihajlo Nešković, Igor Atanasijević, Nemanja Stepanović, Jelena Stanković, Milan Jovanović, Nenad Ilijevski Savremeno lečenje bolesnika sa aneurizmom poplitealne arterije u vaskularnim centrima u Srbiji Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Bojana Drljan, Nevena Ječmenica Perinatalna hipoksija kao faktor rizika od težeg leksičko-semantičkog deficita kod dece sa razvojnim jezičkim poremećajem Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Vesna Nikolov, Miša Radisavljević, Boban Jelenković, Nikola Stojanović Sadašnji pristupi lečenju metastatskih promena na mozgu Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Sanja Vujović, Jana Desnica, Sara Mijailović, Dragan Milovanović Prevod, transkulturalna adaptacija i validacija srpske verzije upitnika PSS-QoL – pilot istraživanje Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Sonja Golubović, Violeta Knežević, Tijana Azaševac, Dejan Ćelić Prednost odnosa trombocita i limfocita nad odnosom neutrofila i limfocita kao novih markera rezistencije na eritropoetin kod bolesnika na hemodijalizi Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Maja Milošević Marković, Igor Djordjević, Milan Petrović, Drago Jelovac, Jovana Kuzmanović Pfićer, Milan Latas, Svetlana Jovanović Kvalitet života nakon maksilektomije i protetske rehabilitacije: pilot studija Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Irina Brčerević, Radoje Doder, Danilo Vojvodić, Nenad Perišić, Stanko Petrović Ćelije nalik supresorskim ćelijama mijeloidnog porekla – potencijalni biomarker za prognozu kolorektalnog karcinoma? Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Muhammet Kerim Ay Uticaj različitih sredstava za ispiranje usta na jačinu veze gleđi sa univerzalnim adhezivnim sistemom Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Božidar Odalović, Matija Buzejić, Goran Zorić, Branislav Rovčanin, Vladan Živaljević, Saša Cvetković, Damir Husović, Ivan Paunović Hirurško lečenje paratiroidnih cisti: serija bolesnika i pregled literature Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)