Vladimir Cvetić, Momčilo Čolić, Oliver Radmili, Igor Banzić, Igor Končar, Borivoje Lukić, Lazar Davidović

Sindrom krađe krvi potključne arterije – hirurško ili endovaskularno lečenje


Uvod/Cilj. Sindrom “krađe” krvi potključne arterije
uzrokovan je okluzijom ili stenozom proksimalnog segmenta
potključne arterije sa njenim posledičnim retrogradnim
punjenjem putem ipsilateralne vertebralne arterije. Cilj ovog
rada bio je poređenje hirurške [karotido-supklavijalni bajpas
(KSBP)] i endovaskularne metode [perkutana translumenska
angioplas-tika (PTA) i stenting] sa aspekta ranih i udaljenih
rezultata. Metode. Trideset bolesnika [16 (53,33%) muškaraca,
prosečne starosti 60,1 ± 8,25 godina tretirano je KSBP i
poređeno sa grupom od 40 bolesnika [18 (45%) muškaraca],
prosečne starosti 57,75 ± 6,15 godina koji su tretirani PTA i
stentingom potključne arterije. Rani i udaljeni rezultati su
verifikovani razlikom u segmentnim pritiscima ruku, kliničkim i
ultrasonografskim/angiograf-skim pregledom. Svi bolesnici su
praćeni nakon mesec dana, 6 meseci i 12 meseci, a jednom
godišnje nakon toga. Rezultati. Prosečni period praćenja
iznosio je 22,37 ± 11,95 meseci. Utvrđene su 2 (6,67%)
periproceduralne komplikacije u KSPB grupi (tranzitorni
ishemijski atak kod 2 bolesnika) i 3 (7,5%) u PTA i stenting
grupi (disekcija i distalna embolizacija kod jednog bolesnika, i
hematom na mestu punkcije takođe kod jednog bolesnika). U
KSPB grupi razlika u sistolnim pritiscima dve brahijalne arterije
iznosila je: 42,6 ± 14,5 vs 4,75 ± 12,94 mmHg (p < 0,05), a u
PTA i stenting grupi: 41,2 ± 15,35 vs 3,58 ± 5,83 mmHg (p <
0,05). Udaljeni uspeh u bypass grupi bio je 93,33%, a u PTA i
stenting grupi 92,5% (p = 0,83). Zaključak. Obe metode,
KSBP i PTA i stenting potključne arterije su bezbedne,
efikasne i trajne. Imaju slične rane i udaljene rezultate. Tehnika
PTA i stenting metod su izbora kod hemodinamski značajnih
stenoza, subokluzija i segmentnih okluzija potključne arterije.
KSBP je indikovan u slučaju difuznih okluzivnih lezija, ukoliko
je PTA i stenting neuspešan ili ako se iskomplikuje.


Преузмите пдф