Gordana Nikolić-Balkoski, Ljubica Leposavić

Socio-demografske karakteristike kao faktori rizika od samoubistva u Beogradu, Srbija


Uvod/Cilj. Širom sveta samoubistvo i samopovređivanje jedni
su od vodećih uzroka smrti. Cilj ovog rada je bio da se ispitaju
sociodemografske karakteristike kao faktori rizika od samoubistva.
Istraživanje je obuhvatilo period od 1997. do 2011. godine i
teritoriju Beograda, glavnog grada Srbije. Metode. Podaci su
uzeti iz sveski registra samoubistva Instituta za informatiku i statistiku
grada Beograda. Statističkom analizom obuhvaćena je stopa
samoubistava (učestalost u odnosu na 100,000 stanovnika), a
njen varijabilitet procenjen je na osnovu izračunatog intervala
poverenja. Rezultati. Prosečna stopa samoubistava u posmatranom
periodu bila je 9.88. Stopa samoubistava pokazuje pravilan
pad do 2005. godine, i od tada blag rast (najviša stopa bila je
2000. godine, a najniža 2004. godine). Rezultati našeg istraživanja
ukazali su na sledeći sociodemografski profil kao faktor rizika za
samoubistvo: muškarac sa nedovršenom osnovnom školom koji
živi u predgrađu, starosti 66 godina i više. Samoubistva su se najčešće
dešavala u oblasti stanovanja tokom dana, u kasno proleće,
a vešanje je bio češći način samoubistva. Zaključak. U okviru
preventivnih mera trebalo bi usmeriti posebnu pažnju na dobijeni
sociodemografski profil potencijalnih samoubica. Buduće studije
sa više varijabli suzile bi, a ujedno i obogatile sociodemografski
profil karakterističan za samoubistvo i samoubilačko ponašanje.
Da bi se ovo postiglo potrebno je da se napravi i razvije ozbiljna
nacionalna strategija prevencije i registracije suicida.


Преузмите пдф