Tijana Krnjeta, Ljiljana Mirković, Svetlana Ignjatović, Dragana Tomašević, Jelena Lukić, Drina Topalov, Nada Majkić-Singh

Povezanost genskog polimorfizma Val158Met COMT, TNF-α -857 C>T, TNFR1 36 A>G, IL-1α 4845 G>T i IL-10 -1082 A>G sa rizikom od pojave rane preeklampsije i njenih komplikacija


Uvod/Cilj. Preeklampsija pripada grupi hipertenzivnih
poremećaja u trudnoći sa prosečnom incidencom od 2,16% i
predstavlja jedan od vodećih uzroka morbiditeta i mortaliteta
majki i novorođenčadi širom sveta. Cilj ove studije bio je da se
ispita potecijalna povezanost između polimorfizma Val158Met
katehol-O-metiltransferaze (COMT), faktor nekroze tumoraalfa
(TNF-α) -857 C>T, receptora 1 za faktor nekroze tumora
(TNFR1) 36 A>G, interleukin-1 alfa (IL-1α) 4845 G>T i
interleukin-10 (IL-10) –1082 A>G sa rizikom od pojave rane
preeklampsije (PE) i njenih komplikacija. Metode. Ova studija
obuhvatila je 47 bolesnica sa ranom PE, grupisanih prema
težini oboljenja i prema veličini za odgovarajuću gestacionu
starost, i 47 zdravih osoba. Polimorfizam Val158Met je
genotipiziran analizom polymerase chain reaction – restriction
fragment lenght polymorphism (PCR-RFLP), a polimorfizam
inflamatornih citokina Sangerovom metodom sekvencioniranja.
Rezultati. Aleli COMT Met i IL-1α T pokazali su protektivnu
ulogu, smanjujući rizik rane PE nakon korekcije za starost i
indeks telesne mase (BMI). Uočena interakcija između alela
COMT Met i IL-10 A, kao i između alela COMT Met i TNF-α
T nije bila statistički značajna nakon korekcije za starost i BMI.
Zaključak. COMT i IL-1α se mogu koristiti kao geni kandidati
za otkrivanje rane PE i njenih komplikacija, teškog oblika rane
PE i PE sa zastojem u rastu.


Преузмите пдф