Ivan Baljošević, Ljiljana Čvorović, Katarina Stanković, Vladan Šubarević, Zlata Baljošević

Faktori rizika od nastanka rekurentnog sekretornog otitisa


Uvod/Cilj. Rekurentni sekretorni otitis je često oboljenje dece uzrasta
od šest meseci do četiri godine, a relapsi se najčešće javljaju
nakon ekstrakcije ventilacionih cevčica. Cilj istraživanja je bio da se
utvrde faktori rizika za rekurentni sekretorni otitis nakon ekstrakcije
ventilacionih cevčica. Metode. Istraživanje je bila prospektivna
studija sa 305 dece sa sekretornim otitisom uzrasta od 0 do
10 godina, od kojih je 43 (14%) imalo rekurentni sekretorni otitis.
Analizirano je koji faktori mogu dovesti do ponovnog razvoja
bolesti nakon ispadanja ventilacione cevčice. Rezultati. Utvrđeno
je da je većina dece sa recidivom bolesti bila uzrasta od pet do sedam
godina (56%) i sa pojavom alergija na znatno višoj stopi nego
deca bez recidiva. U većini slučajeva (37.7%) vreme zadržavanja
ventilacionih cevčica je trajalo više od 10 meseci, a rekurentna
bolest je dijagnostikovana u 46.5% slučajeva u periodu od 10 do 12
meseci nakon ekstrakcije cevčice. Zaključak. Decu sa sekretornim
otitsom i posle ispadanja ventilacinih cečica treba pratiti godinu
dana. Neophodno je informisati roditelje da se bolest može ponovo
javiti. Deca u vrtiću, u predškolskom uzrastu i sa respiratornim
alergijama imaju veću mogućnost za pojavu rekurentnog
sekretornog otitisa.


Преузмите пдф